Skip to main content

Verhogen kwarttarief kampeerauto naar halftarief (mrb)

Gepubliceerd op: maandag 23 oktober 2023

In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om het kwarttarief voor een door een particulier gehouden kampeerauto in de motorrijtuigenbelastng (mrb) te verhogen naar een halftarief met ingang van 1 januari 2026. 

Het specifieke halftarief voor kampeerauto's die bedrijfsmatig worden gehouden komt met het voorstel te vervallen. Deze vallen voortaan onder het algemene halftarief voor kampeerauto's.

Zoals de Algemene Rekenkamer in haar onderzoek Effecten van elektrische auto's en bestelauto's en het onderzoeksbureau SEO in haar onderzoek Evaluatie bijzondere regelingen in de autobelastingen hebben geconcludeerd, levert de bijzondere regeling voor de kampeerauto een aanzienlijke belastingderving in de autobelastingen op. Als beleidsinstrument gaat deze regeling daarmee met hoge kosten gepaard.

Kampeerauto's stoten, in vergelijking tot personenauto's relatief meer CO2, stikstofoxiden en fijnstof uit en dragen daarmee substantieel bij aan de totale emissie door het wegverkeer. De compensatie voor het beperkte gebruik van de weg door een kampeerauto is bovendien veelal groter dan het geldende kwarttarief. Uit het hiervoor genoemde onderzoek van SEO is gebleken dat circa de helft van de gebruikers de kampeerauto minimaal één keer per jaar schorst. Door schorsing wordt de facto een lagere mrb betaald dan het geldende kwarttarief. Met het voorstel wordt deze situatie hersteld.