Fiscaal nieuws

Nieuwe regels voor online ondernemen

Nieuwe regels voor online ondernemen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 19 mei 2022 - Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat u online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels de online uw onderneming moet voldoen. Vanaf 28 mei 2022 voert de EU voor alle lidstaten nieuwe regels voor online verkoop in. Door deze regels kunnen consumenten veiliger online kopen in het buitenland. De regels gelden namelijk ook voor uw buitenlandse concurrenten van uw klant.

Nieuwe regels online verkopenZo moet elke (Europese) ondernemer voortaan:

verplicht beoordelingen door consumenten controlereninzicht geven in de zoekresultaten waarvoor hij betaalt en ook mag hij niet langer:

zelf beoordelingen verzinnen en (laten) plaatsen ofwillekeurige prijzen verzinnen in van/voor-aanbiedingen.Basisregels online verkoopAls uw klant online diensten of producten verkoopt moet hij zich houden aan bestaande, wettelijke regels. Hij moet duidelijk zijn over:

wie hij iswat hij verkooptde prijs die hij vraagt en hoe zijn klant moet betalenhoe (snel) hij levertde wettelijke bedenktijdhoe zijn klant kan bestellen 

Meer weten:https://ondernemersplein.kvk.nl/regels-voor-online-verkoop/

Nieuwe regels voor online ondernemen
Nieuwe regels voor online ondernemen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 19 mei 2022 - Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het...

 

EU-Hof: nationale regeling die onlineplatforms zoals Airbnb verplicht bepaalde gegevens over logies aan fiscale toeristen belasting administratie te verstrekken niet in strijd met Unierecht

EU-Hof: nationale regeling die onlineplatforms zoals Airbnb verplicht bepaalde gegevens over logies aan fiscale toeristen belasting administratie te verstrekken niet in strijd met Unierecht - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 3 mei 2022 - Een Belgische gewestelijke wettelijke regeling waarbij verleners van bemiddelingsdiensten op het gebied van onroerend goed, en met name beheerders van onlineplatforms voor logies zoals Airbnb, worden verplicht om bepaalde gegevens inzake transacties op het gebied van toeristisch logies te verstrekken aan de fiscale administratie ten behoeve van toeristenbelasting, is niet in strijd met het Unierecht. 

Een dergelijke bepaling van een gewestelijke wettelijke regeling waarbij exploitanten worden verplicht bepaalde gegevens betreffende inrichtingen van toeristisch logies mee te delen is van fiscale aard. Daarom is die uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn inzake elektronische handel. Dat is het antwoord van het EU-Hof op prejudiciële vragen van de Belgische rechter. 

EU-Hof: nationale regeling die onlineplatforms zoals Airbnb verplicht bepaalde gegevens over logies aan fiscale toeristen belasting administratie te verstrekken niet in strijd met Unierecht
EU-Hof: nationale regeling die onlineplatforms zoals Airbnb verplicht bepaalde gegevens over logies aan fiscale toeristen belasting administratie te verstrekken niet in strijd met Unierecht - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 3 mei 2022 - Een Belgische gewestelijke wettelijke regeling waarbij verleners van bemiddelingsdiensten op het gebied van onroerend goed, en met name beheerders van...

 

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 1 mei 2022 - De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021). Dit heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar.

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Het herstel kost nu € 2,8 miljard. Bij de voorjaarsnota, uiterlijk 1 juni 2022, wordt de Kamer op de hoogte gebracht van de budgettaire dekking.

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant
Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 1 mei 2022 - De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor...

 

Invoering mrb-plus (kilometerbeprijzing) per 2030

Invoering mrb-plus (kilometerbeprijzing) per 2030 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 1 mei 2022 - In het coalitieakkoord is afgesproken dat per 2030 een mrb-plus wordt ingevoerd. De grondslag van de bestaande bezitsbelasting (mrb) wordt omgezet van het gewicht van de auto naar het aantal gereden kilometers. De maatregel geldt zowel voor personen- als bestelauto’s en er komt een vlak tarief per kilometer. In het buitenland gereden kilometers tellen mee voor de heffing. 

Er is geen sprake van een heffing naar plaats en tijd (dus geen tolheffing of wegbeprijzing). De maatregel is erop gericht de vraag naar fossiele autokilometers te verminderen. De voorlopige raming is dat de maatregel 2,5 Mton CO2 reductie in 2030 kan genereren en dus maatgevend bijdraagt aan het invullen van de reductieopgave in de sector mobiliteit. De maatregel heeft daarnaast tot doel de opbrengst van de autobelastingen te stabiliseren. De opkomst van het elektrisch rijden leidt tot grondslagerosie en dit zal worden gecompenseerd via het nieuwe kilometertarief met de opbrengst in 2025 als ijkpunt. De maatregel kan inmiddels op hoofdlijn rekenen op draagvlak bij relevante stakeholders maar ligt gevoelig bij autorijdend Nederland. Veelrijders gaan meer betalen hetgeen gevoelig ligt bij mensen die veel kilometers moeten rijden voor woon-werkverkeer en met name mensen met een kleine beurs met weinig handelingsperspectief.

Invoering mrb-plus (kilometerbeprijzing) per 2030
Invoering mrb-plus (kilometerbeprijzing) per 2030 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 1 mei 2022 - In het coalitieakkoord is afgesproken dat per 2030 een mrb-plus wordt ingevoerd. De grondslag van de bestaande bezitsbelasting (mrb) wordt...

 

Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV

Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 12 april 2022 - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst op 12 april 2022 een boete opgelegd van € 3,7 miljoen. De Belastingdienst krijgt deze boete vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield.

Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden. De AP constateerde tijdens onderzoek naar FSV een lange lijst aan overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis (grondslag) voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden. Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde. En werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdienst niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.Deze boete is de hoogste die de AP ooit oplegde. Dat is vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang voortduurden. De Belastingdienst kan nog bezwaar maken tegen de boete van de AP.

Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV
Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 12 april 2022 - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst op 12 april 2022 een boete opgelegd van € 3,7 miljoen. De Belastingdienst...

 

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Hoe lang moet u uw administratie bewaren? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 april 2022 - Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan: – het grootboek – de debiteuren- en crediteurenadministratie – de voorraadadministratie – de in- en verkoopadministratie – de loonadministratie Voor de overige gegevens kunnen met de Belastingdienst afspraken worden gemaakt over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Let op! Kortere bewaartermijnen gelden uitsluitend bij ons. Bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren.

Let op! Kortere bewaartermijnen gelden uitsluitend bij de Belastingdienst. Bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren.

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?
Hoe lang moet u uw administratie bewaren? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 april 2022 - Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan: – het...

 

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 31 maart 2022 - In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Op 30 maart 2022 is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

De nieuwe pensioenwet sluit aan bij de huidige arbeidsmarkt, biedt eerder perspectief op indexatie en behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel. Na behandeling en akkoord in de beide kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer
Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 31 maart 2022 - In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Op...

 

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 25 maart 2022 - Op 24 maart 2022 heeft staatssecretaris Van Rij het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd, conform afspraak uit het coalitieakkoord. Het kabinet wil excessief lenen bij de eigen bv tegengaan. Door (excessief) te lenen bij de eigen bv kan belastingheffing in box 2 worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Dit vindt het kabinet niet wenselijk.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Momenteel is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun bv zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Het is gebleken dat deze leningen steeds vaker voorkomen. Zo stond er in 2007 een bedrag van 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen vennootschap open en is dit in 2018 gestegen naar 62,4 miljard euro.

De mogelijkheid om privé via leningen over box 2-vermogen te beschikken zonder daarover direct belasting te betalen wordt met dit wetsvoorstel beperkt. Daarnaast zorgt de huidige vormgeving van het boxenstelsel voor ongelijkheid tussen verschillende soorten ondernemers. Het is namelijk afhankelijk van de rechtsvorm die een ondernemer gekozen heeft of het wel of niet mogelijk is om te lenen van de eigen onderneming. Deze ongelijkheid wordt beperkt door dit wetsvoorstel.

Een eerdere versie van het wetsvoorstel is in 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd en werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Aanmerkelijkbelanghouders waren in 2019 via een internetconsultatie al voorbereid op dit wetsvoorstel en hebben hier ook naar gehandeld. Er is in 2019 circa 13,6 miljard euro meer dividend uitgekeerd. Dit heeft gezorgd voor een extra belastingopbrengst in box 2 van 3,4 miljard euro.

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe
Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 25 maart 2022 - Op 24 maart 2022 heeft staatssecretaris Van Rij het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv...

 

Hoe werkt de kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting?

Hoe werkt de kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 24 maart 2022 - De kamerverhuurvrijstelling regelt dat inkomsten uit de verhuur van woonruimte in de eigen woning tot een bepaald bedrag zijn vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de kamerverhuurvrijstelling blijft de verhuurde woonruimte deel uitmaken van de eigen woning, hetgeen betekent dat het voordeel wordt vastgesteld aan de hand van het eigenwoningforfait en de financieringskosten aftrekbaar blijven. 

Om de kamerverhuurvrijstelling te kunnen toepassen dient voldaan te zijn aan de volgende cumulatieve voorwaarden: a. de verhuurde woonruimte maakt deel uit van de eigen woning; b. de verhuurde woonruimte vormt geen zelfstandige woning; c. de woonruimte wordt anders dan voor korte duur ter beschikking gesteld; d. zowel de belastingplichtige als de huurder zijn gedurende de huurperiode ingeschreven op het woonadres in de basisregistratie personen; e. de bruto voordelen uit de verhuur van de woonruimte overschrijden het vrijstellingsbedrag niet. De hoogte van de kamerverhuurvrijstelling is in 2022 € 5.711 aan totale huuropbrengsten, hetgeen per maand neerkomt op een bedrag van afgerond € 475.

Hoe werkt de kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting?
Hoe werkt de kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 24 maart 2022 - De kamerverhuurvrijstelling regelt dat inkomsten uit de verhuur van woonruimte in de eigen woning tot een bepaald bedrag zijn vrijgesteld...

 

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 9 maart 2022 - De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 9 maart 2022 - De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari...

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.