Fiscaal nieuws

Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50

Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 11 april 2018 - Transportondernemers – eigen rijders - die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. 

Zij mogen in de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2018 per gereden dag € 36,50 (2017: € 35,50) aan verblijfskosten aftrekken.

Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50
Verblijfskosten eigen rijders 2018: € 36,50 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 11 april 2018 - Transportondernemers – eigen rijders - die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. 

 

Pensioen in eigen beheer (cijfers)

Pensioen in eigen beheer (cijfers) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 april 2018 - Tijdens de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft de staatssecretaris toegezegd om de Kamer jaarlijks over het daadwerkelijke gebruik van deze regeling te informeren. In het jaar 2017 hebben in totaal 70.289 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van deze groep hebben 27.497 dga's gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 42.792 dga's voor afkoop. Met de afkoop door deze dga's gaat een opbrengst van loonheffing ter grootte van circa € 3,3 miljard gepaard.  

Deze cijfers zijn ontleend aan de door de Belastingdienst ontvangen informatieformulieren van de dga's. Daarin moet onder meer de fiscale waarde van de pensioenaanspraak per 31 december 2015, de grondslag voor de korting, alsmede de fiscale waarde van deze aanspraak op het moment van afkoop worden aangegeven. Op basis van deze gegevens is de opbrengst loonheffingen benaderd. Het gaat bij deze benaderde opbrengst om een eenmalige kasopbrengst over het jaar 2017. Deze opbrengst is hoger dan het voor 2017 verwachte bedrag van € 2,1 miljard. In het Financieel Jaarverslag van het Rijk wordt nader ingegaan op de ontvangsten uit de loonheffing waar deze opbrengst onderdeel van uitmaakt. Er is geen effect op het inkomstenkader. De voor 2018 en 2019 verwachte bedragen blijven ongewijzigd omdat momenteel niet te zeggen is of de hogere opbrengst het gevolg is van een grotere belangstelling voor de afkoopregeling als geheel of dat het slechts gaat om de situatie dat dga's vrijwel alleen in 2017 van de afkoopregeling gebruik wensen te maken. Over de jaren 2018 en 2019 zal de staatssecretaris de Kamer ook weer na afloop van elk kalenderjaar tegen het einde van het eerste kwartaal informeren.

Pensioen in eigen beheer (cijfers)
Pensioen in eigen beheer (cijfers) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 april 2018 - Tijdens de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft de staatssecretaris toegezegd om...

 

Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt

Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 28 maart 2018 - Woont u in een recreatiewoning? En ontvangt u na 1 april 2018 nog huurtoeslag? Houdt u er dan rekening mee dat Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag met terugwerkende kracht stopt. U moet de huurtoeslag zo snel mogelijk zelf stopzetten. De sinds 1 april te veel ontvangen toeslag moet u terugbetalen.   

Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. Tot 1 april stuurde Belastingdienst/Toeslagen bewoners van een recreatiewoning met huurtoeslag daarover een brief. Daarin stond dat de toeslag de maand na de ontvangst van de brief werd gestopt. De huurtoeslag werd niet met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 gestopt. U hoefde dus geen rekening te houden met plotselinge terugbetaling van uw ontvangen huurtoeslag. 

Na een lange overgangsperiode van bijna 2 jaar verandert dit. Sinds juli 2016 heeft Belastingdienst/ Toeslagen een groot aantal burgers met huurtoeslag die in een recreatiewoning wonen, actief benaderd. De resterende groep is niet te achterhalen. 

Vanaf 1 april 2018 wel met terugwerkende kracht Wanneer Belastingdienst/Toeslagen nu vaststelt dat een bewoner van een recreatiewoning nog huurtoeslag ontvangt, dan stopt de toeslag wel met terugwerkende kracht. De toeslag die men na 1 april 2018 heeft ontvangen, moet de bewoner terugbetalen.

 Recreatiewoning geen permanent verblijf De wet is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf. De eisen die men aan deze woningen stelt – zoals isolatie en brandveiligheid – zijn veel lichter dan die van woningen voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in een woning te verblijven die daar niet geschikt voor is.

Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt
Huurtoeslag bewoners van recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 28 maart 2018 - Woont u in een recreatiewoning? En ontvangt u na 1 april 2018 nog huurtoeslag? Houdt u er dan rekening mee...

 

Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen

Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 27 maart 2018 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 26 oktober 2017 een einde gemaakt aan de btw-vrijstelling voor denksporten. Het Hof besliste dat een activiteit die wordt gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, zoals wedstrijdbridge, schaken en dammen niet als ‘echte sport' kwalificeert.  

Dit heeft tot gevolg tot gevolg dat diensten en leveringen door denksportorganisaties niet meer onder de btw-sportvrijstelling vallen. Daarmee zijn de diensten van denksportorganisaties belast met 21% btw.

Daarnaast is het toegang verlenen tot denksportevenementen ook belast met 21% btw. Verder betekent het niet (meer) kwalificeren als sport dat denksportorganisaties geen gebruik meer kunnen maken van de btw-vrijstelling voor fondswervende (kantine)activiteiten en het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. Hier staat wel tegenover dat denksportorganisaties recht op aftrek van voorbelasting hebben. Op dit moment onderzoekt staatssecretaris Menno Snel van Financiën samen met de denksportbonden en NOC-NSF of het mogelijk is om voor denksporten toch nog een btw-vrijstelling te creëren.

Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen
Denksportorganisaties moeten btw gaan betalen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 27 maart 2018 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 26 oktober 2017 een einde gemaakt aan de btw-vrijstelling voor denksporten. Het Hof...

 

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 21 maart 2018 - Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. 

De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan.Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer.

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 21 maart 2018 - Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. 

 

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 19 maart 2018 - De Belastingdienst heeft op 17 maart 2018 een brief gestuurd naar ondernemers die de laatste 2 perioden nog geen aangifte omzetbelasting hebben ingediend. Hebt u de brief ontvangen en is uw onderneming niet gestopt?

Neem dan snel contact op met ons.

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’
Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 19 maart 2018 - De Belastingdienst heeft op 17 maart 2018 een brief gestuurd naar ondernemers die de laatste 2 perioden nog geen aangifte omzetbelasting...

 

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 10 maart 2018 - De tolheffing voor buitenlandse weggebruikers op Duitse snelwegen wordt uitgesteld tot 2020. Het tolsysteem kan niet eerder worden ingevoerd door vertraging in de aanbestedingsprocedure, gebrekkige bescherming van persoonsgegevens en omdat de leveranciers de financiering nog niet rond hebben.  

Duitse burgers zouden ter compensatie voor de tolheffingen een lagere wegenbelasting hoeven te betalen. Voor buitenlandse automobilisten wordt het gebruik van het Duitse wegennet echter aanzienlijk duurder. Eind 2017 stapten Nederland, Oostenrijk en Luxemburg naar het Europese Hof van Justitie, omdat zij vinden dat het Duitse tolsysteem afbreuk doet aan de douane-unie. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan.

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020
Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 10 maart 2018 - De tolheffing voor buitenlandse weggebruikers op Duitse snelwegen wordt uitgesteld tot 2020. Het tolsysteem kan niet eerder worden ingevoerd door...

 

Als u in 2017 bent gescheiden

Als u in 2017 bent gescheiden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. Let hierbij op de volgende punten:Hoe zijn de fiscale afspraken in het echtscheidingsconvenant? De aangifte moet u conform deze afspraken verzorgen.

Is er een gezamenlijke eigen woning? Dan speelt het begrip woongenot een belangrijke rol. De waarde van het woongenot is gelijk aan het eigenwoningforfait. Blijft na de scheiding een van de partners in de gezamenlijke eigen woning wonen en heeft hij een deel van de woning in eigendom? Dan geldt het andere deel als ‘ontvangen woongenot'. De blijvende partner moet het ontvangen woongenot opgeven als ontvangen alimentatie. De vertrekkende partner kan het verstrekte woongenot in aftrek brengen.De Belastingdienst ziet regelmatig de fout dat de vertrekkende partner het verstrekte woongenot in aftrek brengt maar dat de blijvende partner het ontvangen woongenot niet opgeeft. 

Als u in 2017 bent gescheiden
Als u in 2017 bent gescheiden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. Let hierbij op de volgende punten:Hoe zijn de fiscale afspraken...

 

Bijleenregeling eigen woning

Bijleenregeling eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Omdat de laatste jaren veel woningen van eigenaar zijn gewisseld, verdient de bijleenregeling eigen woning extra aandacht. De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld, ook wel de eigenwoningreserve genoemd.  

Als u binnen een periode van 3 jaar opnieuw een eigen woning verwerft, kunt u niet de volledige eigenwoningrente aftrekken. De rente die u maximaal kunt aftrekken is de aankoopprijs van de nieuwe eigen woning minus de eigenwoningreserve.

Bijleenregeling eigen woning
Bijleenregeling eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Omdat de laatste jaren veel woningen van eigenaar zijn gewisseld, verdient de bijleenregeling eigen woning extra aandacht. De bijleenregeling eigen...

 

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Gemeenten verwachten in 2018 € 9,7 miljard aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De onroerendezaakbelasting (OZB) levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting € 4 miljard op. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018.

De OZB, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met ruim € 7,3 miljard goed voor 75 procent van alle heffingen.De opbrengst van de OZB stijgt dit jaar met 2,5 procent naar € 4 miljard. De OZB betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Iets meer dan de helft van de OZB wordt geïnd op woningen. De vier grote steden Rotterdam (€ 242 miljoen), Amsterdam (€ 167 miljoen), Utrecht (€ 98 miljoen) en Den Haag (€ 86 miljoen) hebben de hoogste opbrengsten uit de OZB begroot. Gemiddeld maakt de OZB voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen.De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 0,2 procent tot iets meer dan € 1,7 miljard, aldus het CBS.

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018
Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Gemeenten verwachten in 2018 € 9,7 miljard aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017....

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.